Velosipcdistu izraisito negadijumu cclooi

Cilvçka dzîves garantija ir viens no svarîgâkajiem rûpnieciskâs droðîbas elementiem.Ir skaidrs, ka pareizâs kïûdas rada vislielâko notikumu skaitu gan rûpnîcâ, gan mâkslâ. Tas ir konkrçtâ apjomâ - kïûdas, kas ðíietami vienkârðas un nepamanâmas - padara mûs ievainojamu.

Vai ðos notikumus var novçrst?Protams, ar nosacîjumu par rûpîgu darba vietas sagatavoðanu, pat daudziem pârsteidzoðiem apstâkïiem. Tâtad, ja jûsu pirmâs palîdzîbas komplektâ ir jâatrod plâksteris un elastîgs pârsçjs, protams, nodarbinâtîbas vidç & nbsp; mums ir jâbût pieejamiem svarîgâkajiem palîdzîbas avotiem.Ðâda uguns var bût ugunsdzçsîbas aparâts vai uguns sega - lieliska ugunsdzçsîbas lînija, kas satur neatgriezenisku kaitçjumu un tûlîtçju apdraudçjumu dzîvîbai vai veselîbai. Tas, ka darba izpratnç ir vçrstas sprâdzienbîstamas zonas vai paaugstinâts ugunsgrçka risks - pçdçjâ atzinumâ, ka man vienmçr ir jâbût atbilstoða izmçra ugunsdzçðamajam aparâtam, lai izvairîtos no briesmâm.

Ir skaidrs, ka daþas lietas nevar izvairîties un iepazît sevi - ko mums vajadzçtu darît ðajâ formâ?Lielâkâ daïa noteikumu un noteikumu paredz, ka cilvçki ir evakuçti un daþreiz ir labi, un atbilstoðu valsts iestâþu, piemçram, ugunsdzçsçju, policijas, âtrâs palîdzîbas vai specializçto vienîbu - gâzes vai enerìijas âtrâs palîdzîbas, izsaukums. Òemot vçrâ likumu, tâ kâ iedzîvotâji ir svarîga vçrtîba un nav naudas summas, vai mçría cena ir vçrsta uz dzîvîbas zaudçðanu vai nopietnu kaitçjumu veselîbai. Mçìiniet izvairîties no riska vai rîkoties ar to paðu - neriskçjot sevi!