Personu atbilstibas deklaracija 3

EK atbilstîbas deklarâcija ir tâda pati raþotâja (vai pilnvarotâ pârstâvja rakstiska deklarâcija, ka tâs ietekme ir identiska Eiropas Savienîbas atrunâm. Ðai informâcijai ir jâbalstâs uz vienu vai vairâkiem produktiem, kas ir skaidri identificçti uzòçmumâ vai preèu kodâ, vai arî tie ir viennozîmîgi. Raþotâjam jâveic izstrâdâjumu analîze un jâveic izmaiòas, lai izpildîtu direktîvu prasîbas.

Pirms atbilstîbas deklarâcijas izdoðanas produktiem ir jâveic atbilstîbas novçrtçðanas procedûras, un, ja jâ, tad, ja tie ir atbilstoði (jo tie izriet no citiem noteikumiem, ðiem izstrâdâjumiem ir vajadzîgi labi sertifikâti. Atbilstîbas novçrtçðanas procedûra ir izstrâdâta, izpildot konkrçtas darbîbu secîbas. Tos faktiski sauc par moduïiem un parasti tos izceï ar lieliem burtiem. Ðîs sçrijas izvçle ir nepiecieðama no raþotâja, kâ to izvçlçties pçc jûsu viedokïa ar ieteikumiem, kas viòam sniegti instrukcijâs un kas attiecas uz produktu. Tehniski nesareþìîtu produktu gadîjumâ secîba var uzkrâties no konkrçta moduïa (piemçram, A modulis, un uzlabotas produkcijas gadîjumâ tâs ir sareþìîtas procedûras (piemçram, elektrîbas skaitîtâja panâkumiem raþotâjs var izvçlçties moduïus B + D, B + F vai H1 . Tad tiek dokumentçti aktivitâðu kursi un produkti. Raþotâjs izsniedz produktus ar CE atbilstîbas deklarâciju. Liela uzmanîba, kas saistîta ar izgatavotâja atbilstîbas deklarâcijas izsniegðanu, nâk no paðreizçjâ, ka ir paredzçts, ka produkts, kuram ir sagatavota dokumentâcija, atbilst visâm svarîgâkajâm prasîbâm un atbilst pamatnoteikumiem.EK atbilstîbas lîgumos jâiekïauj informâcija saskaòâ ar ðâdu veidni (kopâ ar infrastruktûras ministra 2004. gada 11. augusta rîkojumu par bûvizstrâdâjumu atbilstîbas deklarçðanas veidiem un to maríçðanas veidu ar bûvniecîbas zîmi:1. Unikâls produkta identifikators - numurs XXXX2. Raþotâja nosaukums un adrese un, ja nepiecieðams, arî viòa Eiropas pilnvarotais pârstâvis3. Ðo atbilstîbas deklarâciju izsniedz raþotâjs (vai uzstâdîtâjs pilnîbâ.4. Kâds ir deklarâcijas priekðmets - produkta identifikators, kas, ja nepiecieðams, nodroðinâs tâs vçstures rekonstrukciju - pievienojiet fotoattçlu5. Iepriekð minçtâs deklarâcijas priekðmets ir solidaritâte ar labiem Kopienas tiesîbu aktiem (saraksts.6. Atsauces uz specifikâcijâm vai atsaucçm uz saskaòotiem noteikumiem, uz kuriem attiecas deklarâcija7. Çrtos gadîjumos dati par paziòoto iestâdi, kas iejaucâs, bûtu jâievieto un jâpieðíir sertifikâtam8. Cita papildu informâcija, piemçram: vârdâ, kura vârdâ tika parakstîts nosaukums, izdoðanas datums un vieta, amats, nosaukums un paraksts.Pçc atbilstîbas deklarâcijas izdoðanas izstrâdâjums var iegût CE zîmi. Ðî maríçjuma klâtbûtne uz produkta iepakojuma norâda, ka tâ vçlas ievçrot Eiropas Savienîbas direktîvas. Viòi risina jautâjumus, kas saistîti ar veselîbas aizsardzîbu un vides aizsardzîbu, lietoðanas droðîbu, un joprojâm nosaka, kâdus draudus raþotâjam vajadzçtu novçrst. Ja raþojums ir pakïauts atbilstîbas novçrtçðanai un tam nav atbilstîbas deklarâcijas, to nevar laist tirgû vai izbeigt Eiropas Savienîbâ. Lîgumu nçsâ raþotâjs vai tâ ir veiksmîga, ja tâ ir cieða vieta ârpus Eiropas Savienîbas - tâs pilnvarotais Eiropas pârstâvis.