Planctas zemes piesaroojums

Atmosfçra, t.i., plançtas Zemes apvalks, iespçjams, ir pievilcîgs sprâdzienbîstamiem vai sprâdzienbîstamiem. Uzskata, ka sprâdzienbîstama viela atrodas situâcijâ, kad tajâ nav organizçti nekâdi sprâgstvielas, kas ïauj tai pieðíirt standarta izstrâdâjumus.

Un sprâdzienbîstams, ja

Comarch laikrakstu rciinu izrakstidanas programma

Vietçjâ tirgû ir ievçrojama konkurence rçíinu sagatavoðanas programmu jomâ. Tirgus piedâvâ gan bezmaksas, gan izmçìinâjuma programmas, tostarp visas apmaksâtâs programmas. Ðajâ rakstâ es apspriedîðu citu brîvi pieejamu programmu grupu. Pirmais no

Datorprogrammas padomcm

Paðlaik gandrîz visi pasaulç ir viedtâlrunis. To zemâ vçrtîba un viegla pieejamîba nozîmçja, ka tie pastâvçja kâ neatòemama cilvçku biedrs. Îpaði tas, ka to lietojamîba un mazs izmçrs padara ðo mobilâ

Taksometru finandu birojs

Jaunu iemeslu dçï, kas izriet no vecâs fiksçtâs kases aparâta, parasti ir ïoti neçrti vai vienkârði pilnîgi neiespçjami. Ðajâ gadîjumâ tâs vienmçr jâaizstâj ar mobilajiem kases aparâtiem, piemçram, elzab k10.

Kam nepiecieðams