Audzina tris bcrnus

Ançmija, kas pazîstama arî kâ ançmija, ir stâvoklis, kad samazinâs sarkano asins ðûnu skaits. Veselîgas personas íermenî ir bagâtîgi ançmijas veidoðanâs iemesli: tas noteikti rodas asins zudumu dçï, traucçjot eritrocîtu raþoðanu

Pakalpojumu novitus kases aparats neliels plus

Daudzi cilvçki naivâ uzskata, ka pçtîjumu veikðana ir pietiekama, lai darbotos, lai darba devçjs mûs pieòem darbâ sapòu vietâ. Nekas vairâk nepareizi! Daudzas no iespçjâm bieþi ietver sâpîgu frâzi: "Mums nepiecieðama

Jaunie iubiinas uzocmumi 2015

Ja viòi nolemj izveidot savu uzòçmumu, tad ðis solis noteikti seko ðai apbrînojamai programmai un naudas nopelnîðanas spçkam. Cieða klimata laikmetâ uzòçmçjdarbîbas uzsâkðana ir îsa, dabiska un populâra. Daþreiz nosaukumâ ir

Gaisa filtrs 35mm

Atex putekïu nosûcçji vai putekïu separatori, kas izgatavoti saskaòâ ar atex direktîvu, ir pârâk daudz uzdevuma, lai filtrçtu karstas gâzes, kas rodas no atkritumu sadedzinâðanas. Ðis process ietaupa enerìiju atgûto siltuma

Mikroskops s kamerou

Mikroskops ir paðreizçjais instruments, ko paðlaik plaði izmanto un bieþi izmanto zinâtnieki daþâdâs jomâs, galvenokârt saistîbâ ar tieðu vai netieðu bioloìiju. Pirmie mikroskopi, kas tagad tika izgudroti 16. gadsimtâ, neatbilda to

Cioa ar stresa terapiju

Parastâ bûtîbâ ikreiz rodas jaunas problçmas. Stress liek mums visu dienu, un jauni punkti vçl joprojâm nosaka mûsu paðu kontroles pasâkumu. Finanðu problçmas, ìimenes problçmas, konflikti grâmatâ, bet iemesls tam, ar

Ka valodas zinadanas maina dzivi

Bût par pasaules vîru. Mçs tçrçjam pasauli, kurâ braukðana pat attâlâkajos pasaules stûros vairs nav tikai nereâli bçrnîbas sapòi. Lai pârietu uz pilnîgi jaunu patiesîbu, mums tagad nav jâdodas uz ðo

Implanta parvietodana

Juridiskie tulkojumi mûsdienu pasaulç kïûst arvien nozîmîgâki. To ietekmç vairâki faktori. Pirmkârt, tâs ir vienkârðas robeþas, palielinâta satiksme un cieða preèu plûsma, bet ne grupâ, bet arî jebkurâ pasaulç. Un arî

Eemodans ar mohito riteoiem

Îpaði brîvdienu laikâ tiek izskatîtas tâdas situâcijas kâ èemodâns uz riteòiem. Jums tas nav jâvalkâ, tâpçc jums ir nepiecieðams ïoti liels fiziskais spçks, lai to nodotu no paða dzîvokïa uz nâkamo.

Ka izskatas psihologa apmeklcjums ar bcrnu

Kad mçs jûtamies skumji, mums trûkst enerìijas un tas mums praktiski parâdâs patieðâm ilgstoðâ skolâ, lai jûs varçtu apsvçrt iespçju apmeklçt profesionâli - paðreizçjâ panâkumâ: psihologs. Diemþçl situâcijas, kad lejupslîde var