Ka nozares attistiba uz silczijas plato ietekmc iedzivotaju veselibu

Rûpniecisko tehnoloìiju pieaugoðâ attîstîba, koncentrçðanâs uz atbilstoðu raþoðanas rezultâtu, enerìiju un procesu jaudu tâdâs jomâs kâ druka, tekstilizstrâdâjumi, plastmasa, íîmija, optika un iepakojums palielina elektrostatiskâs izlâdes risku. Cik lielâ mçrâ raþoðanas

Putekiu aizsargkomplekts

Lemjot par rûpniecisko putekïu savâcçju iegâdi, ir vçrts zinât, ka ir vairâki ðâda veida putekïu savâcçji. Rûpniecisko putekïu savâcçju pirmâ rinda ir nosçdinâðanas kameras. Ir pçdçjie gravitâcijas putekïu savâcçji. Putekïu daïiòas,

Autoiekravcju pardodana polija

Bagproject ir veikals, kas pârdod izcilas klases industriâlos ratiòus. Ja jûs meklçjat vçrtîgu un labu biznesu, tad tikko esat atraduði vietu. Apmeklçjot savu rajonu, jûs atradîsiet tâdas trases kâ zvejas ratiòi,

Majlopu gaisa piesaroojums

Katru dienu, arî dzîvç, kâ arî uzòçmumâ, mûs ieskauj otrâs ârçjâs vielas, kas ietekmç vietçjo bûtîbu un veselîbu. Papildus galvenajâm îpaðîbâm, piemçram, atraðanâs vietai, temperatûrai, vides mitrumam un pareizajâm, mçs nodarbojamies

Cinka metaluriija

Paðlaik metalurìija ir joma, kas aptver ne tikai plastmasas veidoðanas procesus un lietuves, bet arî veic makro struktûru. Pçdçjâ plânâ jûs parasti veicat pçtîjumus par metallogrâfiskajiem mikroskopiem.

Mikroskopija ir daïa, kas parâdîjâs

Vada foruma tehniiis

Mûsdienâs Led tehnoloìija kïûst arvien populârâka. Lai gan pirms daþiem gadiem ðî metode vçl bija slikta, vienîgais pielietojums bija noskaòot vai dekorçt gaismu, ðodien tas lieliski izdodas apgaismot savas mâjas vai

Pakalpojumi gastronomija

Polijas gastronomijas pakalpojumu tirgus (un ne tikai pastâvîgi pieaug. Tas izriet ne tikai no vçl viena dzîvokïa nepiecieðamîbas, kas izvçlçts patçrçtâju sabiedrîbas vajadzîbâm, bet arî no jauna izveidotu un noslçgtu uzòçmumu

Civilizacijas slimibu cenas

Starp divdesmit pirmâ gadsimta civilizâcijas slimîbâm, protams, ir jâmin depresija. Lai gan daþi cilvçki to nedaudz klausîjâs, tas noteikti ir neizdevîgâ situâcijâ. Tâdçï ir traucçjumi Psihosomatiskâs, kas organizç parasti nekaitîgs -

Vakuuma iepakojuma pakalpojums

Nepareizi uzglabâta pârtika jau ir sabojâta. Papildus mikroorganismu un fermentu degradçjoðajai iedarbîbai ir bûtiski iegût skâbekli. Oksidâcijas procesi izraisa barîbas îpaðîbu, formu un smakas zudumu, olbaltumvielas vienkârði puvi un tauki ir

Tulkodana no vacu valodas uz poiu valodu

Kad mçs vçlamies iepazîstinât mûsu uzòçmumu ar starptautisko tirgu, mums rûpîgi jâievçro pçdçjais mehânisms no tehniskâ viedokïa. Îpaði svarîgi ir, ja mçs spçtu cilvçkiem, kas zina sveðvalodas labi savâ komandâ. Tad