Musdienigs apgaismojums

Gaismas avoti ir vieta rîta straumes dçï, kas dos vietâm, kas izgaismotas ar pareizu noskaòojumu un jauku izskatu. Ar jaunu tieðu tehnoloìiju palîdzîbu rodas arî ðî metamorfoze.

Divdesmitajâ gadsimtâ atrastâ LED diode

Jauna nozare warsaw

Sabiedriskâs droðîbas ierîcçm jâbût izvietotâm sabiedrisko çku çkâs un daþâdos darba birojos. Viòiem piemît labi funkcionçjoðas agrînâs brîdinâðanas sistçmas elementi, pçdçjâs visvairâk sprâdzienbîstamîbas un ugunsdroðîbas iekârtas. Pateicoties viòiem, jûs varat izvairîties

Spradziena risks ex

Kopâ ar Ekonomikas ministra nolikumu 2010. gada 8. jûlijs par minimâlajâm prasîbâm attiecîbâ uz darba droðîbu un veselîbu, kas saistîtas ar priekðlikumu radît sprâdzienbîstamu vidi darba vidç (2010. gada 30. jûlija

Gastronomijas telpas oldtina noma

Svarîgs uzdevums ir nodroðinât gastronomijas iespçjas ar labu tehnoloìiju. Viòa sasniegums ir visu jauno gastronomisko punktu îpaðniekiem. Ir jâatbild uz situâciju no paðreizçjiem, kas, pretçji ðíietamîbai, nav tik viegls uzdevums. Mçs

Psihiatrijas un neiroloiijas laboratorijas instituts

Galvenâs zinâtnes un pçtniecîbas iestâdes Polijâ atrodas galvaspilsçtâ, kas dibinâta 1951. gadâ, pamatojoties uz psihiatru un neirobiologu grupâm, nozîmîga neiropsihologa Jerzy Konorski, Psihiatrijas un neiroloìijas institûta laikmetâ. Institûta vçrtîbu apstiprina fakts,

Neaugliba un audzcdana palidz chomikuj

Neauglîba parasti ir milzîga drâma pâriem, kuri meklç bçrnu. Viòu patiesâko sapòu izpilde, tas ir, vçlme iegût bçrnus apstâjas neiespçjama. Ðis nosacîjums var negatîvi ietekmçt kontaktinformâciju. Un, neraugoties uz grûtîbâm, ir

Tulka darbu eiropas savieniba

Tulka darbs ir ârkârtîgi svarîgs un vienlaikus arî atbildîgs darbs, jo ðai ietekmei ir jâatgrieþas starp abâm vienîbâm, kas nozîmç to, ka otrajâ reizç dzçriens izpauþas. Tas, kas notiek iekðpusç, prasa

Direktiva atex 2014 34 eu

ATEX direktîva savâ tiesîbu sistçmâ tika ieviesta 2003. gada 28. jûlijâ. Viòð pieprasa datus par karjeru apgabalos, kuros pastâv risks, ka tie bûs sprâdzienbîstami. Ðiem produktiem jâatbilst stingrâm prasîbâm, kas nav